Indbydelse til generalforsamling

5. oktober 2022


Indbydelse til

GENERALFORSAMLING


Generalforsamlingen afholdes
Tirsdag den 25. oktober 2022 i Mørkøv Hallen kl. 19.00.


DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges
til godkendelse.
4. Budget for indeværende / kommende drift år
fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne. Skal være
bestyrelsen i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Der skal vælges 2 suppleanter for 1 år.
9. Eventuelt.

Budget for 2022-23